ОУ "Христо Ботев" с. Стожер "Но… стига ми тая награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…"

Стартира работата на ОУ“Христо Ботев“, с.Стожер, общ.Добричка по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

От 01.10.2019 год в образователната институция ОУ“Христо Ботев“ работят 5/пет/ групи за преодоляване на образователните затруднение по Български език и литература. Общо 40 /четиридесет/ ученика от I до VII клас ще надграждат пропуските при усвояването на учебното съдържание.

Коментарите са изключени.